Politică de Confidențialitate cu Privire la Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal.

Asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal reprezintă un angajament direct asumat de către Accemob.

Datele cu caracter personal vor fi colectate și prelucrate de către Accemob în concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 („Regulamentul general privind protecția datelor” sau „GDPR”).

Accemob își rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate. În cazul unor astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate.

Despre noi

Accemob reprezintă denumirea comercială a persoanei juridice ACCEMOB CORPORATION SRL, având sediul social în STR. BUCIUM, NR. 19 Iași, România 700153, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J22/974/2018, având CUI 39211755.  În vederea legislației cu privire la protecția datelor dvs cu caracter personal., suntem operator. 

Termeni în înțelesul Regulamentului General (UE) 2016/679:

Date cu caracter personal – orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Prelucrare – operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

Restricționarea prelucrării – marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

Operator – persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

Persoană împuternicită de operator – persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

Parte terță – persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;

Consimțământ – orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

Scopurile și temeiurile prelucrării

Datele cu caracter personal sunt utilizate  în următoarele scopuri:

 1. Prestarea serviciilor Accemob în beneficiul dvs.
 2. Îmbunătățirea serviciilor noastre, pentru a vă oferi cea mai bună experiență de cumpărare. 
 3. Marketing – dorim să vă ținem la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele/serviciile care vă interesează.
 4. Apărarea intereselor noastre legitime, printr-o serie de măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor platformei Accemob față de atacuri cibernetice;
 5. Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;
 6. Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

Protejarea securității datelor dvs. cu caracter personal

Accemob asigură securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație și le stocăm pe servere securizate, asigurând în același timp redundanța datelor.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Timpul de păstrare a datele cu caracter personal

Datele dvs. cu caracter personal vor fi stocate atâta timp cât aveți un cont pe platforma Accemob. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Prin citirea prezentei Politici de Confidențialitate cu privire la protecția datelor cu caracter personal ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de GDPR, respectiv:

 1. dreptul la transparența informațiilor, a comunicărilor și a modalităților de exercitare a drepturilor dvs.,
 2. dreptul la informare și acces la datele dvs. cu caracter personal, – dreptul la rectificare si dreptul la ștergerea datelor,
 3. dreptul la restricționarea prelucrării,
 4. dreptul la portabilitatea datelor,
 5. dreptul la opoziție și
 6. de a nu fi supus unui procesul decizional individual automatizat,
 7. dreptul de a vă adresa Autorității de Supraveghere (ANSPDCP) în caz de încălcare a drepturilor dvs. garantate de legislația privind protecția datelor cu caracter personal.

Puteți contacta în orice moment Responsabilul Accemob pentru protecția datelor prin transmiterea solicitării Dvs. prin oricare dintre următoarele modalități:

– prin email la adresa: ___________ sau
– prin poștă sau curier la adresa: STR. BUCIUM, NR. 19 Iasi, Romania 700153 – cu mențiunea –  în atenția Responsabilului Accemob cu protecția datelor.